CURS PROFESSIONAL EN INTERVENCIONS
ASSISTIDES AMB GOSSOS EN L'AMBIT EDUCATIU

Descripció: A partir del s.XVII començà a fomentar-se la idea que les relacions amb els animals podia complir una funció socialitzadora, especialment amb els nens, com un mitjà perquè aprenguessin a mostrar tendresa i un sentit de responsabilitat cap als altres.

 

Els animals poden induir un estat de relaxació immediata, els animals són psicològicament tranquil·litzadors, pel simple fet d’atraure i mantenir la nostra atenció (Katcher et al., 1983 a Fine 2003)
 

Els nens, des de ben petits, creixen envoltats d’imatges d’animals, tant en les seves joguines, en els dibuixos animats que es veuen a la televisió, les pel·lícules, els contes on els protagonistes són els animals, entre d’altres. Així doncs, aquest fenomen sembla ser una evidència de la importància que tenen els animals per als nens i com contribueixen a estimular actituds i comportaments positius com el sentiment de companyia, amistat, seguretat i benestar.


Els nostres objectius són fomentar hàbits i valors en l'etapa escolar mitjançant l’ajuda d’activitats assistides amb gossos, treballant el control d’impulsos, l’exteriorització i la gestió d’emocions, les habilitats socials i la cohesió de grup i reconèixer en un mateix i en els altres, diferents emocions i sentiments com la frustració, que acceptin el fracàs com a fon d’aprenentatge i a treballar la constància i el treball en equip mitjançant la concentració i l’atenció i tot per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia.


Metodologia
Les sessions es porten a terme dins les hores lectives dels centres, normalment un cop a la setmana. En totes les sessions han d'estar el els docents responsables del grup o assignatura i tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius i la seva unitat canina. Els docents participants fan d’acompanyants i guian, en tot moment, el procés d’aprenentatge dels infants en el transcurs del projecte.


No s’entenen les sessions sense el paper actiu de tots els professionals. Per una banda, el tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius i la seva unitat canina, aporta el coneixements tècnics, teòrics i pràctics de les sessions. Per altra banda, els mestres aportaran els seus coneixements sobre el grup, els individus, la gestió de les emocions, les habilitats socials i la resolució de conflictes.

 

Objectius

Les sessions que es fan han de cumplir els objectius específics que demana cada escola. Això fa que el tècnic en intervencions assistides amb gossos en centres educatius ha de ser una persona capacitada per crear continuament sessions innovadores i adaptades. Amb aquestes sessions es traballen aspectes com l'autestima, assertivitat, resiliència, respecte, motivació...


Abans d’iniciar el projecte, els docents i els responsables de l’empresa temporitzan i programan cada sessió, per això és imprescindible la presència de tots els professionals durant les classes. Al final del projecte es realitza una observació sistemàtica a nivell grupal i individual, que possibilita fer l’avaluació de l’àrea i veure si s’aconsegueixen els objectius proposats.

Sortides professionals:

• Treball amb gossos en guarderies, escoles de primària i instituts.

• Treball amb gossos en centres de psicologia infantil i juvenil i pedagogia.

• Treball amb gossos en centres d'acolliment per a infants i adolescents.

• Treball amb gossos en centres residencials d'acció educativa (CRAE).

• Treball amb gossos en centres residencials d'educació intensiva (CREI).

DATES DELS CURSOS

Opció 1: Del 17 al 28 de'agost del 2020.

Dies: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.

Opció 2: Del 31 d'agost al 12* de setembre del 2020.

Dies: De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h.

** El divendres 11 de setembre es festiu i el curs finalitzarà el dissabte 12 de setembre.

Hores: Curs amb una càrrega horària de 60 hores lectives, de les quals
30 hores presencials de teòrica, 30 hores presencials de pràctiques.

Lliurament de material didàctic: Llibre físic i digital de la teoria.

Examens: Al finalitzar el curs es convocarà un dia d'exàmens finals teòric i examen pràctic + lliurament de treball de fi de curs. La resta de treballs de cada mòdul es podran lliurar en dates posteriors a l'examen pràctic. Els alumnes tentrán dues convocatòries d'examen, a partir de la 3a convocatòria haurà d'abonar 50 € de drets d'examen.

 

Matrícules i diplomes: Obert el termini de matricules. Places limitades.

Lliurament de diplomes acreditatius: llicències professionals, certificat d'hores realitzades i certificat de qualificació com a Tècnic en Intervencions assistides amb gossos en extraescolars i activitats de lleure.

 

Reserves i pagaments: 

Preu total del curs: 900 € (IVA Inclòs).

Reserva de la plaça: 300 € . No retornables en cap cas que no sigui de força major.

Resta de l'import: 600 € . 15 dies abans de començar el curs.

 

Gossos: Els alumnes realitzaran les pràctiques amb els nostres gossos de teràpia al nostre centre, o amb un gos de la seva propietat que tingui les condicions necessàries (A valorar pel nostre equip d'educadors canins) per la realització d'aquesta activitat.

Examen final de 2 exàmens: 1 teòric i 1 pràctic. També es lliurarà els treballs experimentals, de camp o documentals que els alumnes realitzaran durant el curs i que serviran per pujar nota teòrica, més el Treball de Fi de curs.

1- Examen teòric tipus test de 100 preguntes amb 4 alternatives de respostes. (Les respostes incorrectes resten 0,25 cadascuna)

2- Examen pràctic.

 

En cas d'aprovats parcials, la part aprovada quedarà guardada i l'alumne s'haurà d'examinar només de la part suspesa en la 2a convocatòria o successives.

Possible borsa de treball.

PER MÉS INFORMACIÓ: 633 583 735 - terapiescaninesmarta@gmail.com